Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na podany adres e-mail wysłaliśmy wiadomość weryfikacyjną.
E-Sklep Holiday online Pogoda Live Holiday Park & Resort

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - siedziba: 63-100 Śrem, ul. Fryderyka Chopina 1J (dalej: Holiday Park & Resort), z którym można skontaktować się pisemnie na adres podany powyżej, telefonicznie pod numerem Infolinii: 735 200 800, e-mailem na adres [email protected], poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://holidaypark.pl/kontakt.
 2. Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych – pani Marty Jurkiewicz-Dziurla. Aby skontaktować się z nim, należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: [email protected]
 3. Dane osobowe Holiday Park & Resort pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana podczas:

  a. rezerwacji pobytu lub dokonania zameldowania,

  b. wypełnienia formularza kontaktowego, zamówienia rozmowy telefonicznej, rejestracji na Konto gościa lub korzystania przez Panią/Pana z funkcji czatu dostępnych na stronie https://holidaypark.pl, jak również w związku z korzystaniem z aplikacji Holiday Park & Resort oraz profilami Holiday Park & Resort na portalach Facebook i Instagram,

  c. kontaktu telefonicznego z pracownikiem Holiday Park & Resort,

  d. bezpośredniej rozmowy z osobą będącą Opiekunem Klienta

 4.  Pani/Pana dane (jak również dane dzieci) mogą również zostać udostępnione Holiday Park & Resort przez:

a. osobę dokonującą rezerwacji i wskazującą Panią/Pana lub dzieci jako osobę zameldowaną lub jako osobę, która jest nowym właścicielem rezerwacji,

b. zewnętrzny portal rezerwacyjny, w którym złożył/a Pani/Pan rezerwację,

c. przez organizatora podróży, który dokonuje w Pani/Pana imieniu rezerwacji, a także od kontrahenta będącego Pani/Pana pracodawcą/świadczeniodawcą, z którym Holiday Park & Resort ma zawartą umowę o współpracy.

5. Holiday Park & Resort może przetwarzać dane w następujących celach i podstawach prawnych:

· na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc w zakresie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na :

- prowadzenie działań marketingowych w przyszłości oraz przesyłanie ofert marketingowych w przyszłości oraz przesyłanie ofert marketingowych określonymi kanałami komunikacji,

- świadczenie usługi newsletter,

· na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO:

- w celu podejmowania działań na Pani/Pana żądanie przez Holiday Park & Resort przed zawarciem umowy o świadczenie usług hotelarskich (dalej: „Umowa”), np. dokonania rezerwacji, a także w celu wykonania tej Umowy,

- w celu wykonania innych usług świadczonych przez Holiday Park & Resort oraz sprzedaży oferowanych produktów (towarów),

· na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO:

- w celu wypełniania obowiązków wynikających z norm prawnych nałożonych na Holiday Park & Resort w zakresie wystawiania, a następnie archiwizowania dokumentów w celu udokumentowania wypełniania obowiązków podatkowych i księgowych związanych z wykonywaniem Umowy, świadczonymi innymi usługami, czy sprzedażą produktów (towarów),

· na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Holiday Park & Resort jest:

- marketing bezpośredni własnych produktów i usług,

- obsługa procesu reklamacyjnego,

- zapewnienie porządku oraz zapewnienie bezpieczeństwa gościom i innym osobom przebywającym na terenie ośrodka wypoczynkowego lub w jego obrębie oraz gromadzenie dowodów dotyczących naruszeń prawa i prewencji, w tym poprzez wykorzystanie systemu monitoringu wizyjnego rejestrującego osoby przebywające w obszarze monitorowanym,

- przeprowadzanie badań satysfakcji gości celem ustalenia jakości świadczonych usług, sprzedawanych produktów (towarów) oraz poziomu zadowolenia gości – w tym celu możliwe jest analizowanie Pani/Pana wyborów zakupowych związanych z działalnością Holiday Park & Resort, a następnie dobieranie i oferowanie produktów i usług bezpośrednio pod kątem potrzeb gości w celu lepszego dopasowania ich do preferencji gości,

- dochodzenie ewentualnych roszczeń i obrona przed roszczeniami,

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Holiday Park & Resort, w tym profilowaniu.

7. Ma Pani/Pan prawo:

- dostępu do dotyczących Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) danych,

- usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

- do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),

- do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Holiday Park & Resort danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Holiday Park & Resort, w tym profilowania. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych,

wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być wycofana w dowolnej formie, w tym: pisemnie na adres podany powyżej, telefonicznie pod numerem Infolinii 735 200 800, e-mailem na adres [email protected], poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://holidaypark.pl/kontakt, względnie osobiście w siedzibie Holiday Park & Resort.

8. Holiday Park & Resort przechowywał będzie Pani/Pana dane związane z zawarciem i obsługą Umowy, jak również ze świadczeniem innych usług oraz sprzedażą produktów (towarów) przez okres 6 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia trwania Umowy lub korzystania z innych usług lub zakupu produktu (towaru). Holiday Park & Resort przestaje wcześniej przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a także gdy wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego w przyszłości.

9. Zapisy z monitoringu wizyjnego będą przechowywane nie dłużej niż 1 miesiąc od dnia nagrania – następnie są automatycznie usuwane poprzez ich nadpisywanie. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów prawa lub Holiday Park & Resort otrzymał informacje, że mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin ich przechowywania ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. Holiday Park & Resort przestaje wcześniej przetwarzać dane pozyskane w związku z monitoringiem, gdy zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

10. Holiday Park & Resort może ujawnić Pani/Pana dane osobowe:

- podmiotom świadczącym usługi na rzecz Holiday Park & Resort lub/i wspierającym Holiday Park & Resort w prowadzonej działalności, w szczególności takim jak: obsługa kadrowa i księgowa, obsługa prawna, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, podmioty zajmujące się doradztwem transakcyjnym i gospodarczym, podmioty świadczące usługi bankowe, krajowe instytucje płatnicze, podmioty nabywające wierzytelności, podmioty zarządzające wierzytelnościami, ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi monitoringu, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,

- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Holiday Park & Resort obowiązków.

11. Holiday Park & Resort deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne i jest wymogiem umownym jak również ustawowym, gdyż w przypadku ich niepodania będzie to skutkowało brakiem możliwości dokonania czynności przez Holiday Park & Resort przed Pani/Pana przyjazdem tj. dokonania rezerwacji oraz uniemożliwi zawarcie Umowy oraz wystawienie faktury VAT, a w konsekwencji nie będzie Pan/Pani mogła/mógł skorzystać z oferty i usług świadczonych przez Holiday Park & Resort. Zatem podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia Umowy i wykonania usługi. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Przebywanie natomiast na terenie ośrodka wypoczynkowego w obszarze monitorowanym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wizerunku zarejestrowanego przez system monitoringu. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na tym terenie.

Domki nad morzem Domki nad morzem Domki nad morzem Domki nad morzem Domki nad morzem Domki nad morzem